اماده گی کاروان مشت زنی ورزشی پوهنتون های ورزشی افغانستان

اماده گی کاروان ّمشت زنی ورزشی پوهنتون های ورزشی افغانستان تیم مشت زنی  پوهنتون های ورزشی افغانستان برای اشتراک در مسابقات مشت زنی پوهنتون های آسیا که در کشور تاجکستان شهر دوشنبه از تاریخ اول می تا ۸ می برگزار میگردد تحت قرنطین هستند که این کاروان ورزشی متشکل از ۱۳ نفر میباشد که شامل ۷ ورزشکار , ۳ ترینر, ۱ ریس تیم  و سکرتر جنرال فدراسیون میباشد.