اخبار

مسابقات بهاری پوهنتون های جهان

فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان توانیست که برای اولین بار پرچم سه

رنگ کشور را در بین ۱۴۷ کشور در شهر گوانگجو، کوریا به نمایش بگزارند. در این مسابقات

بیشتر از ۱۶۰۰۰ ورزشکار از ۱۴۷ کشور جهان اشتراک کرده بودند که بازیکنان افغان در رشته اتلتیک اشتراک ورزیده بودند و توانیستند که بهترین دست آورد را برای افغانستان بدست بیاورند.58243e154fba4d33861c46733c45ddb1