سرود ملی

سرود ملی کشور
سرود ملی
دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی
کور د سولی کور د توری هر بچی یی قهرمان دی
دا وطن د ټولو کور دی د بلوڅو، د ازبکو
د پښتون او هزاره وو د ترکمنو، د تاجکو
ورسره عرب، ګوجر دی پامیریان، نورستانیان
براهوی دی، قزلباش دی هم ایماق، هم پشه یان
دا هیواد به تل ځلیږی لکه لمر پرشنه آسمان
په سینه کی د آسیا به لکه زړه وی جاویدان
نوم د حق مو دی رهبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر
ترجمه دری
این کشور افغانستان است این عزت هر افغان است
خانهٔ صلح، خانهٔ غیرت هر فرزندش قهرمان است
این کشور خانهٔ همه است از بلوچ، از ازبک
از پشتون و هزاره از ترکمن و تاجیک
هم عرب و هم گوجر پامیری‌ها، نورستانی ها
هم براهویی و هم قزلباش هم ایماق و هم پشٌه‌ای ها
این کشور همیشه تابان خواهد بود مثل آفتاب در آسمان کبود
در سینهٔ آسیا مثل قلب جاویدان
نام حق است ما را رهبر میګوییم الله اکبر، میګوییم الله اکبر