اساسنامه فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان

 

فصل اول

  تعریف،اهداف و ظایف

ماده اول: تعریف

«فدراسیون ورزشی پوهنتون های جمهوری اسلامی افغانستان » نهاد ورزشی است که ورزش کاران را درپوهنتونها وموسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی به دوراهداف صنفی شان شان جهت رشد وارتقای بدنی وفکری بسیج نموده ودر مطابقت بااصول وموازین فدراسیون بین المللی ورزشهای محصلان  مطابق احکام این اساسنامه درچارچوب وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعالیت مینماید. اهداف،وظایف و تشکیلات فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان که در این اساسنامه فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان «USFA» نامیده می شودبیان وبه عنوان شخصیت حقوقی بمثابه بالاترین مرجع ذیصلاح در رشته های ورزش نهادهای تحصیلات عالی افغانستان درهماهنگی باوزارت تحصیلات عالی به منظور رشد،ارتقاءوانسجام امورورزش درنهادهای تحصیلات عالی  فعالیت می نماید.

ماده دوم: اهداف

فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی اهداف ذیل را دنبال میکند:

۱- استفاده از ورزش به عنوان وسیله مهم درجهت تربیت بدنی با حفظ ارزش های والای انسانی ودرک مسئولیت در برابر خداوارزشهای مقدس دینی ووطنی.

۲- تامین سلامت، نشاط و ارتقای توانمندی محصلین از طریق فعالیت های ورزشی.

۳- تحکیم مبانی دوستی و تفاهم میان محصلین سراسر کشور.

۴- تقویت پیوند های بین المللی محصلین افغانی با محصلین سایر کشور ها از طریق رقابت های ورزشی.

۵- تجلی قابلیت ها و استعداد های ورزشی محصلین افغانی در سطح بین المللی به منظور کسب افتخارات بین المللی و افزایش خودباوری ها.

۶- تبلور گسترده مشارکت مردمی وترویج نهضت داوطلبی در پیشبرد امور ورزش پوهنتونی کشور.

۷- ترویج و اشاعه فلسفه واهداف فدراسیون بین المللی ورزش های پوهنتونی (FISU) و همچنین فدراسیون آسیایی ورزش های پوهنتونی (AUSF) در جامعه.

۸- تحقق سیاست ها، اهداف و برنامه های دولت در رابطه با  توسعه ورزش درنهادهای تحصیلات عالی کشور.

تبصره۱:

نسبت عدم امکانات تدویر جلسه مجمع عمومی درشرایط کنونی جهت تصویب اساسنامه برای فعلا به تائیدی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی سند حاضر حیثیت واعتبار اساسنامه فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات را داشته وبا ایجاد فرصتهای لازم مجمع عمومی تدویر ومراحل تصویب آن عملی گردد.

ماده سوم: وظایف

 • سازماندهی وهماهنگی مستمر برنامه های ورزشی درنهادهای تحصیلات عالی کشور.
 • تعیین اهداف،پالیسی ها، راهبردهاونظارت و ارزیابی ورزش درنهادهای تحصیلات عالی.
 • تهیه تقویم و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ورزش درنهای تحصیلات عالی.
 • کارمشترک با مسولین موسسات تحصیلات عالی درزمینه سازماندهی رقابت های ورزشی، لیگ های بکلپ های پوهنتونی و المپیاد های ملی ورزش محصلین.
 • گزینش، آماده سازی و اعزام تیم های منتخب و ملی ورزش محصلین به میادین بین المللی درتفاهم با وزارت تحصیلات عالی.
 • پیوستن به ساختار های ورزش بین المللی، قاره ای، منطقه ای و ملی و همچنین ارتقاء نقش ورزش محصلین جمهوری اسلامی افغانستان در فدراسیون بین المللی و آسیایی ورزش های پوهنتونی (FISU) و (AUSF)درتوافق با وزارت تحصیلات عالی.
 • همکاری، هماهنگی و ارتباط مستمر با فدراسیون بین المللی ورزش های پوهنتونی (FISU) و فدراسیون آسیایی ورزش های پوهنتونی (AUSF) و سایر مراجع بین المللی ورزش.
 • تعیین مربیان، داوران و سرپرستان تیم های اعزامی به رقابت های برون مرزی، آسیایی و جهانی محصلان درهم آهنگی با وزارت تحصیلات عالی.
 • شرکت فعال در رقابت ها، دوره ها، همایش ها و کنگره های بین المللی ورزش های پوهنتونی و تلاش برای برگزاری آنها در کشور.
 • تهیه گزارش جامع از رقابت ها، دوره ها، همایش ها و کنگره های بین المللی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح (وزارت تحصیلات عالی)به منظور بهره برداری و ارتقاء توانایی های ورزش پوهنتونی در تمامی ابعاد.
 • انتشار کتب، جزوه و سایر نشریات علمی، خبری، تبلیغی و برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه های آموزشی مربوط.
 • پذیرش عضویت نهادهای تحصیلات عالی کشور و افزایش تعداد مراکز تحت پوشش.
 • جلب حمایت و ایجاد ارتباط مستمر با ریاست المپیک و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی،ریاست عمومی تربیت بدنی و سایر مراجع ورزشی.
 • برگزاری همایش ها دوره های آموزشی کوتاه مدت در زمینه های مورد نیاز ورزش پوهنتونی.
 • تشکیل انجمن هاوکمیته های مختلف در فدراسیون.
 • تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به مجمع فدراسیون و المپیک و تحصیلات عالی افغانستان.
 • انجام فعالیت های بازاریابی ورزشی و جذب حامیان مالی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون.
 • تشویق و تجلیل از دست آوردهای محصلین ورزشکار، داوران، مربیان، سرپرستان، مدیران و سایر دست اندرکاران.
 • حمایت از ارتقای سطح علمی مربیان نخبه ورزش نهادهای تحصیلات عالی از طریق شرکت در دوره های مختلف در داخل و خارج از کشور.
 • جذب و بهره برداری از خدمات، کمک های مالی، استعداد های مادی و معنوی، حمایت های دولت و اقشار مردم در جهت رشد وارتقای فعالیت های ورزش پوهنتونی.

فصل دوم

ارکان فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان

ماده چهارم:ارکان فدراسیون(ساختارتشکیلاتی )قرارذیل است:

 • مجمع عمومی.
 • رئیس.
 • دارالانشا
 • کمیته های ولایتی
 • کمیته صحی
 • کمیته ترینرها
 • کمیته نشرات
 • خزانه دار.

تبصره۱:

وظایف وصلاحیتهای کمیته ها وانجمن ها مطابق طرزالعملهای جداگانه مصوب دارالانشا وتائیدی رئیس مشخص میگردد.

ماده پنجم: اعضای مجمع عمومی

 • رئیس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان (رئیس مجمع)
 • مدیران تربیت بدنی بخش های مختلف موسسات تحصیلات عالی .
 • روئسای هیات های ورزشی ولایتی فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی.
 • دو نفر از روئسای پوهنځی های تربیت بدنی پوهنتون ها با معرفی معاون و رئیس سازمان امور محصلین.
 • ۲ نفر از روئسای انجمن های ورزشی فدراسیون بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تایید رئیس مجمع ( یک نفر مرد و یک نفر زن).
 • دو نفر از اعضای هیات علمی پوهنتون ها دارای مدرک تربیت بدنی به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تائید رئیس مجمع ( یک نفر مرد و یک نفر زن).
 • سه نفر ازمحصلین قهرمان که در رقابت های بین المللی محصلین دارای مقام بلند باشند. ( دو نفر مرد و یک نفر زن).
 • دو نفر از مربیان ورزش پوهنتونی به تائید رئیس فدراسیون (یک نفر مرد و یک نفر زن)
 • دو نفر از داوران پوهنتونی به تائید رئیس فدراسیون ( یک نفر مرد و یک نفر زن)

 

 

ماده ششم: تدویرجلسات مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی سالی یک بار با دعوت ریس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان تدویر جلسه مینماید.  تصامیم آن با نصف به اضافه یک آرا اعضا حاضر معتبر و لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۱: در صورت تساوی آرا رای رئیس مجمع تعیین کننده خواهد بود.

تبصره ۲: با درخواست رئیس فدراسیون  یا حداقل نصف اعضای مجمع، جلسات فوق العاده تشکیل شده میتواند.

وظایف وصلاحیتهای مجمع عمومی قرارذیل میباشد:

 

 • انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیون.
 • انتخاب رئیس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی.
 • تصویب اساسنامه فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی و پیشنهاد آن به وزارت تحصیلات عالی جهت منظوری.
 • تصویب آئین نامه ها دستورالعملها واسناد رهنمودی فدراسیون در پرتواحکام این اساسنامه وچارچوب پالیسیهای فدراسیون جهانی ورزشی محصلان.
 • استماع گزارش فدارسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد آن.
 • اتخاذ تصمیم در مورد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی ورزشی.

 

ماده هفتم: وظایف وصلاحیتهای ریس فدراسیون ورزشی افغانستان  

رئیس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی درفاصله بین جلسات مجمع عمومی امور فدراسیون را رهبری میکندوبه عنوان بالا ترین رکن سیاست گذاری فدراسیون،وظایف ذیل را به عهده دارد:

 • بررسی و تائید بودجه سالیانه فدراسیون به پیشنهاد هیئت رئیسه.
 • اتخاذ تصمیم دررابطه با موارد بحث درجلسه مجمع عمومی .
 • بررسی گزارش خزانه دار(رئیس مالی) و اتخاذ تصمیم در مورد آن.
 • تائید گزارش فعالیتهای دارالانشا و اتخاذ تصمیم در مورد آن.
 • پیشبرد امور یومیه فدراسیون.
 • انتصاب معاونین وروسای کمیته ها.

تعین خزانه دار(رئیس مالی )

 • معرفی نمایندگان فدراسیون برای شرکت در اجلاس های ملی و بین المللی.
 • تلاش در جهت خودکفا نمودن فدراسیون در موارد فنی، مالی و اداری.
 • نمایندگی فدراسیون در سازمان ها یا مراجع و محاکم با حق وکیل به غیر.
 • امضاء احکام قهرمانان و گواهینامه های صادره از سوی فدراسیون.
 • امضاء اسناد مالی، اداری اوراق بهادار و قرار داد ها بر اساس اختیارات حاصله از اساس نامه ها و دستورالعمل های مصوب.
 • انجام سایر وظایفی که به موجب آن این اساسنامه بر عهده رئیس فدراسیون است.

تبصره ۱:  رئیس فدراسیون ورزشی ولایات  تحت نظر رئیس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان انجام وظیفه خواهند کرد.

تبصره ۲:  رئیس فدراسیون می تواند برخی از وظایف خود را به معاون فدراسیون تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت رئیس فدراسیون نخواهد بود.

تبصره ۳: در غیاب رئیس، معاون اول وظایف محوله را انجام خواهد داد.

تبصره۴: ازآنجائیکه محترم منقوش “نسیمی” ازمدت چهار سال بدینسو از طریق فدراسیون جهانی ورزشی محصلان الی سال ۲۰۲۴ بحیث رئیس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی انتصاب گردیده است وزارت تحصیلات عالی به این فیصله ارج گذاشته وموصوف را درپست یاد شده ابقامینماید.

 ماده هشتم: شرایط انتخاب وعزل رئیس فدراسیون

 • رئیس فدراسیون برای مدت پنج سال ازطریق مجمع عمومی انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلا مانع است.
 • رئیس فدراسیون از بین قهرمانان یا ماستر سپورت در یکی از رشته هادارای درجه تحصیلی لیسانس باشد انتخاب میشود.
 • برکناری یا قبول استعفای رئیس فدراسیون به تصمیم حداقل دو سوم اعضای مجمع عمومی و موافقت وزارت تحصیلات عالی نهایی میشود.

ماده نهم: دارالانشا

معاونین فدراسیون ،سکرترجنرال وخزانه دار اعضای دارالانشای فدراسیون میباشند که وظایف و صلاحیتهای شان برحسب ذیل میباشد:

 1. معاون فدراسیون.
 2. معاون اداری.
 3. معاون بانوان.
 4. نماینده ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی
 5. سکرترجنرال.
 6. خزانه دار.

تبصره ۲: رئیس فدراسیون تعین اشخاص فوق رابه مقام وزارت پیشنهاد و پس از تائید منصوب می نماید.

ماده دهم: وظایف هیات رئیسه

 1. تهیه و تنظیم بودجه سالانه فدراسیون و ارائه آن به مقام ریاست فدراسیون جهت ارجاع به مجمع برای تصویب.
 2. اجرای مصوبات فدراسیون ورزشی.
 3. ترتیب گزارش ادواری منظم، مالی و اجرایی فدراسیون جهت ارائه به ریاست فدراسیون .
 4. پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه به ریاست فدراسیون .
 5. طرح اساس نامه های مورد نیاز فدراسیون و ارائه به ریاست فدراسیون برای تصویب.
 6. تهیه و تصویب اساس نامه های داخلی هئیات معاونین ریاست ورزشی .
 7. بررسی و تایید پیشنهاد اعزام نمایندگان فدراسیون برای شرکت در مجامع و کنگره های بین المللی، اجلاس های (FISU) و مجامع (AUSF).
 8. ایجاد هماهنگی بین کلیه نهاد های ورزش محصلین و سازمان های ذیربط.
 9. نظارت و ارزیابی مستمر از فعالیت های جاری.
 • تلاش در جهت بهبود و اصلاح مستمر فعالیت های فدراسیون.
 • انتخاب روئسا و تایید اعضای انجمن ها و کار گروه های فدراسیون و یا عزل آنها و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.
 • انتخاب اعضای کمیته های تدارکاتی.
 • انتخاب مربیان و سرپرستان کاروان های اعزامی ورزش محصلین به خارج از کشور.

ماده یازدهم: وظایف معاونین

معاونین توسط رئیس فدراسیون منصوب و با توجه به استقامت کاری و مفاد این اساسنامه عهده دار وظایف زیر اند:

 1. اداره امور جاری فدراسیون بر اساس تصمیمات رئیس فدراسیون.
 2. تهیه دستور جلسات و ابلاغ به اعضاء.
 3. پیگیری کلیه امور اداری، مالی و اجرایی فدراسیون.
 4. تنظیم دستور جلسات و پیگیری جهت اجرای مصوبات آن.
 5. تنظیم صورت جلسات و پیگیری اجرای تصمیات.
 6. حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن ها و کار گروه ها و شرکت در جلسات آنها .
 7. ارتباط مستمر، هماهنگی با سازمان ها، تشکیلات، مجامع و نهاد های داخلی و بین المللی.
 8. شرکت در جلسات مجامع بین المللی پس از تصویب رئیس.
 9. پیشنهاد و معرفی مربیان، داوران و سرپرستان تیم های اعزامی به رئیس فدراسیون.
 • پیشنهاد مدیران برگزار کننده رقابت ها و لیگ های ورزشی بین پوهنتونی به رئیس فدراسیون.
 • برقراری ارتباط با پوهنتون ها و موسسات آموزش عالی عضو فدراسیون.
 • تهیه گزارش سالانه و ارائه به رئیس فدراسیون.
 1. تهیه و ارائه گزارش از برگزاری لیگ ها و رقابت های ملی و بین المللی به رئیس.
 • تشکیل عادی یا فوق العاده از طریق فدراسیون.
 • مطلع نگهداشتن اعضا از وضعیت انجمن ها و کار گروه ها.
 • همکاری با کار گروه های ذیربط در تهیه پیش نویس بودجه، اعتبارات، برنامه ها، تقویم های سالانه و ارائه آن به رئیس.
 • تشکیل کمیته های تدارکاتی برای آماده سازی و اعزام کاروان های ورزشی به رقابت های بین المللی، آسیایی، جهانی و یونیورسیاد.

ماده دوازدهم: کمیته های ولایتی

به منظور انجام بهتر و سریعتر وظایف فدراسیون در رشته های مختلف و امکان بهره برداری از تجارب و تخصص اشخاص در رشته های مختلف ورزشی، درسطح ولایات ومرکزکمیته ها یاانجمن هایی تشکیل می شوند که تحت نظر ریاست فدراسیون  ومسولین موسسات تحصیلات عالی انجام وظیفه می نمایند. طرز  تشکیل و شرح وظایف آنهاطبق طرزالعمل مرتبه از جانب دارالانشا وتائیدی رئیس فدراسیون عملی میگردد.

ماده سیزدهم:  کمیته های فنی تخصصی:

با توجه به تنوع تخصص های ضروری در رابطه با وظایف فدراسیون از قبیل امور فرهنگی، حقوقی، انظباطی، اداری و مالی، آموزشی تحقیق و  توسعه، برنامه ریزی، داوری، مربیگری، بازاریابی و روابط عمومی، فدارسیون می تواند بر حسب نیاز نسبت به تشکیل کمیته هایی در این موارد اقدام نماید.

طرز تشکیل، وظایف و نوع فعالیت کمیته ها به موجب طرحی خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تائید این اساسنامه توسط دارالانشا تهیه وبعدازتائیدی ریس فدراسیون مرعی الاجرا خواهد بود.

 

فصل سوم

امورمالی

ماده چهاردهم:  

بودجه فدارسیون از منابع زیر تامین می شود:

 1. کمک های مالی وزارت تحصیلات عالی
 2. کمک های مالی پوهنتون های دولتی و غیر دولتی .
 3. کمک های مالی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی افغانستان.
 4. کمک های مالی فدراسیون های ملی و مجامع بین المللی ورزشی.
 5. کمک های مالی FISU و AUSF و سایر فدارسیون های بین المللی.
 6. کمک های مالی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی عضو.
 7. اخذ وام از موسسات اعتباری و بانک ها.
 8. کمک های مالی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی.
 9. کمک های مردمی (هبه، وقف، و امثالهم).
 • عواید حاصل از فروش تکت مسابقات ورزشی.
 • عواید حاصل از حق پخش تلویزیونی.
 • عواید حاصل از معافیت های مالیاتی.
 • عواید حاصل از فروش تجهیزات و لوازم ورزشی.
 • عواید حاصل از فروش محصولات فرهنگی.
 • عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی و اداری.
 • عواید حاصل از حق عضویت پوهنتون ها و مراکز آموزشی عالی عضو.
 • عواید حاصل از حق اعتراض تیم ها در رابطه با مسابقات ورزشی.
 • عواید حاصل از حقوق ناشی از فعالیت های ورزشی.
 • عواید حاصل از فعالیت های بازاریابی ورزشی.
 • عواید حاصل از حق شرکت تیم های پوهنتونی در لیگ و سایر رقابت ها و برنامه های ورزشی فدارسیون.
 • دریافت جایزه برای ورزشکاران برتر و تیم های ورزشی موفق از مراکز دولتی و خصوصی و مردمی.

 

احکام متفرقه

ماده پانزدهم:

دفتر مرکزی فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان درشهرکابل بوده دارای بیرق وآرم مخصوص میباشد.

ماده شانزدهم:

وزارت تحصیلات عالی بمنظور همکاری عملی با فدراسیون بستهای سوم چهارم وپنجم را درموسسات تحصیلات عالی دولتی ایجاد وحقوق انرا پرداخت مینماید.

ماده هفده هم:

 این اساسنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۵ به تاسی از مفاد ماد۵ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان  مصوب عقرب یکهزار و سیصد و نود شس ، در سه فصل و  ۱۷ماده و …تبصره به تائید وزیر تحصلات عالی ترتیب و از تاریخ منظوری ان مقام قابل اجرا می باشد.

تبصره: فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان در سال ۲۰۱۴ توسط الحاج ماستر منقوش نسیمی در چوکات وزارت تحصیلات عالی افغانستان بنیانگذاری شده است.

ومن الله توفیق