اساسنامه فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان

 

فصل اول 

تعـریـف ، اهـداف وظایـف

مــاده اول : تعـریف

” فــدراسیون ورزشی پــوهنتون هــای جمهــوری اســلامی افغانستان”

نهاد ورزشی است که ورزش کاران را درپوهنتونها وموسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی به دوراهداف صنفی شان جهت رشد وارتقای بدنی وفکری بسیج نموده ودرمطابقت با اصول وموازین فدراسیون بین المللی ورزشهای محصلان مطابق احکام این اساسنامه درچارچوب وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعالیت مینماید. اهداف، وظایف وتشکیلات فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان که دراین اساسنامه فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان ” USFA)) نامیده می شود بیان وبه عنوان شخصیت حقوقی بمثابه بالاترین مرجع ذیصلاح در رشته های ورزش نهادهای تحصیلات عالی افغانستان درهماهنگی با وزارت تحصیلات عالی به منظوررشد، ارتقاء وانسجام امورورزش درنهادهای تحصیلات عالی فعالیت می نماید.

مــاده دوم: اهــداف

فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی اهداف ذیل را دنبال میکند:

 1. استفاده ازورزش به عنوان وسیله مهم درجهت تربیت بدنی با حفظ ارزش های والای انسانی ودرک مسؤلیت دربرابر خدا وارزشهای مقدس دینی و وطنی.
 2. تامین سلامت، نشاط وارتقای توانمندی محصلین ازطریق فعالیت های ورزشی.
 3. تحکیم مبانی دوستی وتفاهم میان محصلین سرار کشور.
 4. تقویت پیوند های بین المللی محصلین افغانی با محصلین سایر کشور ها ازطریق رقابت های ورزشی.
 5. تجلی قابلیت ها واستعداد های ورزشی محصلین افغانی درسطح بین المللی به منظور کسب افتخارات بین المللی وافزایش خود باوری ها.
 6. تبلور گسترده مشارکت مردمی وترویج نهضت داوطلبی درپیشبرد امور ورزش پوهنتونی کشور
 7. ترویج واشاعه فلسفه واهداف فدراسیون بین المللی ورزش های پوهنتونی (FISU) وهمچنین فدراسیون آسیایی ورزش های پوهنتونی (AUSF) درجامعه.
 8. تحقق سیاست ها، اهداف وبرنامه های دولت در رابطه با توسعه ورزش درنهاد های تحصیلات عالی کشور.

تبصره ۱ :

نسبت عدم امکانات تدویر جلسه مجمع عمومی درشرایط کنونی جهت تصویب اساسنامه برای فعلا به تائیدی مقام محترم وزارت تحصیلات عالی سند حاضر حیثیت واعتبار اساسنامه فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات را داشته وبا ایجاد فرصتهای لازم مجمع عمومی تدویر ومراحل تصویب آن عملی گردد.

 

ماده سوم: وظایف

 1. سازماندهی وهماهنگی مستمر برنامه های ورزشی درنهادهای تحصیلات عالی کشور.
 2. تعیین اهداف، پالیسی ها، راهبردها ونظارت وارزیابی ورزش درنهاد های تحصیلات عالی .
 3. تهیه تقویم وبرنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت ورزش درنهاد های تحصیلات عالی.
 4. کارمشترک با مسولین موسسات تحصیلات عالی درزمینه سازماندهی رقابت های ورزشی، لیگ های بکلپ های پوهنتونی والمپیاد های ملی ورزش محصلین.
 5. گزینش، آماده سازی واعزام تیم های منتخب وملی ورزش محصلین به میادین بین المللی درتفاهم با وزارت تحصیلات عالی.
 6. پیوستن به ساختارهای ورزش بین المللی، قاره ای، منطقه ای وملی وهمچنین ارتقاء نقش ورزش محصلین جمهوری اسلامی افغانستان درفدراسیون بین المللی وآسیایی ورزش های پوهنتونی (FISU) و (AUSF) درتوافق با وزارت تحصیلات عالی.
 7. همکاری، هماهنگی وارتباط مستمر با فدراسیون بین المللی ورزش های پوهنتونی(FIUS) وفدراسیون آسیایی ورزش های پوهنتونی (AUSF) وسایر مراجع بین المللی ورزش
 8. تعیین مربیان ، داوران وسرپرستان تیم های اعزامی به رقابت های برون مرزی، آسیایی وجهانی محصلان درهم آهنگی با وزارت تحصیلات عالی.
 9. شرکت فعال دررقابت ها، دوره ها، همایش ها کنگره های بین المللی ورزش های پوهنتونی وتلاش برای برگزاری آنها درکشور.
 10. تهیه گزارش جامع از رقابت ها، دوره ها، همایش ها وکنگره های   بین المللی وارائه آن به مراجع ذیصلاح ( وزارت تحصیلات عالی ) به منظور بهره برداری وارتقاء توانایی های ورزش پوهنتونی درتمامی ابعاد.
 11. انتشارکتب، جزوه وسایر نشریات علمی، خبری، تبلیغی وبرگزاری کارگاه ها ونمایشگاه های آموزشی مربوط.
 12. پذیرش عضویت نهادهای تحصیلات عالی کشور وافزایش تعداد مراکزتحت پوشش.
 13. جلب حمایت وایجاد ارتباط مستمر با ریاست المپیک وجوانان، کمیته ملی المپیک ، فدراسیون های ورزشی، ریاست عمومی تربیت بدنی وسایر مراجع ورزشی .
 14. برگزاری همایش ها دوره های آموزشی کوتاه مدت درزمینه های مورد نیاز ورزش پوهنتونی.
 15. تشکیل انجمن ها وکمیته های مختلف درفدراسیون.
 16. تهیه وتدوین گزارش عملکرد سالانه وارائه آن به مجمع فدارسیون والمپیک وتحصیلات عالی افغانستان.
 17. انجام فعالیت های بازاریابی ورزشی وجذب حامیان مالی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون.
 18. تشویق وتجلیل ازدست آوردهای محصلین ورزشکار، داوران، مربیان، سرپرستان، مدیران وسایر دست اندرکاران.
 19. ۱۹. حمایت از ارتقای سطح علمی مربیان نخبه ورزش نهادهای تحصیلات عالی ازطریق شرکت در دوره های مختلف درداخل وخارج ازکشور.
 20. جذب وبهره برداری ازخدمات، کمک های مالی، استعداد های مادی ومعنوی، حمایت های دولت واقشار مردم درجهت رشد وارتقای فعالیت های ورزش پوهنتونی.

 

فصل دوم

 

ارکان فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان

ماده چهارم: ارکان فدراسیون ( ساختار تشکیلاتی ) قرازذیل است:

 1. مجمع عمومی.
 2. رئیس .
 3. دارالانشا
 4. کمیته های ولایتی
 5. کمیته صحی
 6. کمیته ترینرها
 7. کمیته نشرات
 8. خزانه دار

 تبصره ۱:

وظایف وصلاحیتهای  کمیته ها وانجمن ها مطابق طرزالعملهای جداگانه مصوب دارالانشا وتائیدی رئیس مشخص میگردد.

ماده پنجم: اعضای مجمع عمومی

 1. رئیس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان (رئیس مجمع)
 2. مدیران تربیت بدنی بخش های مختلف موسسات تحصیلات عالی .
 3. روئسای هیات های ورزشی ولایتی فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی
 4. دونفر ازروئسای پوهنحی های تربیت بدنی پوهنتون ها با معرفی معاون ورئیس سازمان امورمحصلین.
 5. دونفر ازروئسای انجمن های ورزشی فدراسیون بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون وتایید رئیس مجمع ( یک نفر مرد ویک نفرزن).
 6. دونفر ازاعضای هیات علمی پوهنتون ها دارای مدرک تربیت بدنی به پیشنهاد رئیس فدراسیون وتائید رئیس مجمع ( یک نفر مرد ویک نفرزن).
 7. سه نفر ازمحصلین قهرمان که دررقابت های بین المللی محصلین دارای مقام بلند باشند.( دونفرمرد ویک نفرزن).
 8. دونفرازمربیان ورزش پوهنتونی به تائید رئیس فدراسیون ( یک نفرمرد ویک نفرزن).
 9. دونفرازداوران پوهنتونی به تائید رئیس فدراسیون (یک نفرمرد ویک نفرزن).

 ماده ششم: تدویرجلسات مجمع عمومی فدراسیون

مجمع عمومی سالی یک باربا دعوت رئیس فدراسیون ورزش موسسات تحصیلات عالی افغانستان تدویر جلسه مینماید. تصامیم آن با نصف به اضافه یک آرا اعضا حاضرمعتبر ولازم الاجرا می باشد.

تبصره ۱: درصورت تساوی آرا رای رئیس مجمع تعیین کننده خواهد بود.

تبصره ۲: با درخواست رئیس فدراسیون یا حد اقل نصف اعضای مجمع ، جلسات فوق العاده تشکیل شده میتواند.

وظایف وصلاحیتهای مجمع عمومی قرارذیل میباشد:

۱.انتخاب اعضای هیات رئیسه فدراسیون.

۲.انتخاب رئیس فدراسیون ورشی موسسات تحصیلات عالی.

۳.تصویب اساسنامه فدراسیون ورشی موسسات تحصیلات عالی وپیشنهاد آن به وزارت تحصیلات عالی جهت منظوری .

۴.تصویب آئین نامه ها دستور العملها واسناد رهنمودی فدراسیون درپرتو احکام این اساسنامه وچارچوب پالیسیهای فدراسیون جهانی ورزشی محصلان.

۵.استماع گزارش فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی واتخاذ تصمیم در

خصوص عمل کرد آن

۶.اتخاذ تصمیم درمورد عضویت فدراسیون درمجامع بین المللی ورزشی.

ماده هفتم: وظایف وصلاحیتهای  رئیس فدراسیون ورزشی افغانستان

رئیس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی درفاصله بین جلسات مجمع عمومی  امور فدراسیون را رهبری میکند وبه عنوان بالا ترین رکن سیاست گذاری فدراسیون ، وظایف ذیل را به عهده دارد:

 1. بررسی وتائید بودجه سالیانه فدراسیون به پیشنهاد هیئت رئیسه .
 2. اتخاذ تصمیم در رابطه با موارد بحث درجلسه مجمع عمومی.
 3. بررسی گزارش خزانه دار( رئیس مالی ) واتخاذ تصمیم در مورد آن.
 4. تائید گزارش فعالیت های دارالانشا واتخاذ تصمیم در مورد آن.
 5. پیشبرد اموریومیه فدراسیون .
 6. انتصاب معاونین وروسای کمیته ها. تعین خزانه دار( رئیس مالی)
 7. معرفی نمایندگان فدراسیون برای شرکت دراجلاس های ملی وبین المللی.
 8. تلاش درجهت خود کفا نمودن فدراسیون در موارد فنی، مالی واداری.
 9. نمایندگی فدراسیون درسازمان ها یا مراجع ومحاکم با حق وکیل به غیر.
 10. امضاء احکام قهرمانان وگواهینامه های صادره ازسوی فدراسیون.

۱۱.امضاء اسناد مالی ، اداری اوراق بهادار وقرار داد براساس اختیارات حاصله ازاساس نامه ها ودستور العمل های مصوب.

۱۲.انجام سایر وظایفی که به موجب آن این اساسنامه برعهده رئیس فدراسیون است.

تبصره ۱ :  رئیس فدراسیون ورزشی ولایات تحت نظر رئیس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان انجام وظیفه خواهند کرد.

تبصره ۲ : رئیس فدراسیون می تواند برخی ازوظایف خود را به معاون فدراسیون تفویض نماید . این امر نافی مسولیت رئیس فدراسیون نخواهد بود.

تبصره ۳ : درغیاب رئیس ، معاون اول وظایف محوله را انجام خواهد داد.

تبصره ۴ : از آنجا ئیکه محترم منقوش ” نسیمی” ازمدت چهار سال بدینسو ازطریق فدراسیون جهانی ورزشی محصلان الی سال ۲۰۲۴ بحیث رئیس فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی انتصاب گردیده است وزارت تحصیلات عالی به این فیصله ارج گذاشته وموصوف را درپست یاده شده ابقا مینماید.

ماده هشتم :  شرایط انتخاب وعزل رئیس  فدراسیون .

۱.رئیس فدراسیون برای مدت پنج سال ازطریق مجمع عمومی انتخاب می شود وانتخاب مجدد وی برای یک دروه دیگر بلا مانع است .

۲.رئیس فدراسیون ازبین قهرمانان یا ماستر سپورت در یکی ازرشته ها دارای  درجه تحصیلی لیسانس باشد انتخاب میشود.

۳.برکناری یا قبول استعفای رئیس فدراسیون به تصمیم حد اقل دوسوم اعضای مجمع عمومی وموافقت وزارت تحصیلات عالی نهایی میشود.

 ماده نهم : دارالانشا

معاونین فدراسیون ، سکرترجنرال وخزانه دار اعضای دارالانشای فدراسیون میباشد که وظایف وصلاحیتهای شان برحسب ذیل میباشد:

 1. معاون فدراسیون.
 2. معاون اداری.
 3. معاون بانوان.
 4. نماینده ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی.
 5. سکرترجنرال.
 6. خزانه دار

تبصره ۲ :  رئیس فدراسیون تعین اشخاص فوق را به مقام وزارت پیشنهاد وپس ازتائید منصوب می نماید.

  ماده دهم : وظایف هیات رئیسه .

۱.تهیه وتنظیم بودجه سالانه فدراسیون وارائه آن به مقام ریاست فدراسیون جهت ارجاع به مجمع برای تصویب.

۲.اجرای مصوبات فدراسیون ورزشی.

۳.ترتیب گزارش ادواری منظم، مالی واجرایی فدراسیون جهت ارائه به ریاست فدراسیون.

۴.پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه به ریاست فدراسیون .

۵.طرح اساس نامه های مورد نیاز فدراسیون وارائه به ریاست فدراسیون برای تصویب.

۶.تهیه وتصویب اساس نامه های داخلی هئیات معاونین ریاست ورزشی.

۷.بررسی وتایید پیشنهاد اعزام نمایندگان فدراسیون برای شرکت درمجامع وکنگره های بین المللی ، اجلاس های ( FISU) ومجامع (AUSF) .

۸.ایجاد هماهنگی بین کلیه نهاد های ورزش محصلین وسازمان های ذیربط.

۹.نظارت وارزیابی مستمر ازفعالیت های جاری.

 1. تلاش درجهت بهبود واصلاح مستمر فعالیت های فدراسیون.
 2. انتخاب روئسا وتایید اعضای انجمن ها وکارگروه های فدراسیون ویا عزل آنها ونظارت بر نحوه عملکرد آنها.
 3. انتخاب اعضای کمیته های تدارکاتی.
 4. انتخاب مربیان وسرپرستان کاروان های اعزامی ورزش محصلین به خارج ازکشور.

 

   ماده یازدهم : وظایف معاونین

معاونین توسط رئیس فدراسیون منصوب وبا توجه به استقامت کاری ومفاد این اساس نامه عهده داروظایف زیر اند:

۱.اداره امور جاری فدراسیون براساس تصمیمات رئیس فدراسیون.

۲.تهیه دستور جلسات وابلاغ به اعضاء.

۳.پیگیری کلیه امور اداری، مالی واجرایی فدراسیون.

۴.تنظیم دستور جلسات وپیگیری جهت اجرای مصوبات آن.

۵.تنظیم صورت جلسات وپیگیری اجرای تصمیمات.

۶حمایت ونظارت برفعالیت های انجمن ها وکارگروه ها وشرکت درجلسات آنها.

۷.ارتباط مستمر، هماهنگی باسازمان ها، تشکیلات، مجامع ونهاد های داخلی وبین المللی.

۸.شرکت درجلسات مجامع بین المللی پس ازتصویب رئیس.

۹.پیشنهاد ومعرفی مربیان ، داوران وسرپرستان تیم های اعزامی به رئیس فدراسیون.

 1. پیشنهاد مدیران برگزار کننده رقابت ها ولیگ های ورزشی بین پوهنتونی به رئیس فدراسیون.
 2. برقراری ارتباط با پوهنتون ها وموسسات آموزش عالی عضو فدراسیون.
 3. تهیه گزارش سالانه وارائه به رئیس فدراسیون.
 4. تهیه وارائه گزارش ازبرگزاری لیگ ها ورقابت های ملی وبین المللی به رئیس.
 5. تشکیل عادی یا فوق العاده ازطریق فدراسیون .
 6. مطلع نگهداشتن اعضا ازوضعیت انجمن ها وکارگروه ها.
 7. همکاری با کارگروه های ذیربط درتهیه پیش نویس بودجه، اعتبارات، برنامه ها، تقویم های سالانه وارائه به رئیس.
 8. تشکیل کمیته های تدارکاتی برای آماده سازی واعزام کاروان های ورزشی به رقابت های بین المللی، آسیایی، جهانی ویونیورسیاد.

  ماده دوازدهم : کمیته های ولایتی

به منظورانجام بهتروسریعتروظایف فدراسیون دررشته های مختلف وامکان بهره براداری ازتجارب وتخصص اشخاص دررشته های مختلف ورزشی، درسطح ولایات ومرکزکمیته ها یا انجمن هایی تشکیل می شوند که تحت نظر ریاست فدراسیون ومسولین موسسات تحصیلات عالی انجام وظیفه می نمایند. طرزتشکیل وشرح وظایف آنها طبق طرزالعمل مرتبه ازجانب دارالانشا وتائیدی رئیس فدراسیون عملی میگردد.

 

 ماده سیزدهم : کمیته های فنی تخصصی :

با توجه به تنوع تخصص های ضروری دررابطه با وظایف فدراسیون ازقبیل امورفرهنگی، حقوقی، انظباطی، اداری ومالی، آموزشی تحقیق وتوسعه، برنامه ریزی، داوری، مربیگری، بازاریابی وروابط عمومی، فدراسیون می تواند برحسب نیاز نسبت به تشکیل کمیته هایی دراین موارد اقدام نماید.

طرزتشکیل، وظایف ونوع فعالیت کمیته ها به موجب طرحی خواهد بود که ظرف مدت شش ماه ازتاریخ تائید این اساسنامه توسط دارالانشا تهیه وبعد ازتائیدی رئیس فدراسیون مرعی الاجرا خواهد بود.

فصل ســـوم

امـــورمـــالی

ماده چهاردهــم:

بودجه فدراسیون ازمنابع زیر تامین می شود:

 1. کمک های مالی وزارت تحصیلات عالی
 2. کمک های مالی پوهنتون های دولتی وغیر دولتی

۳.کمک های مالی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی افغانستان

۴.کمک های مالی فدراسیون های ملی ومجامع بین المللی ورزشی

۵.کمک های مالی (FISU ) و ( AUSF) وسایر فدراسیون های بین المللی

۶.کمک های مالی پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی عضو

۷.اخذ وام ازموسسات اعتباری وبانک ها

۸.کمک های مالی دستگاه های دولتی وبخش خصوصی

 1. کمک های مردمی ( هبه، وقف، وامثالهم ).

۱۰.عواید حاصل ازفروش تکت مسابقات ورزشی

۱۱ . عواید حاصل ازحق پخش تلویزیونی

 1. عواید حاصل ازمعافیت های مالیاتی
 2. عواید حاصل ازفروش تجهیزات ولوازم ورزشی
 3. عواید حاصل ازفروش محصولات فرهنگی
 4. عواید حاصل اجاره اماکن ورزشی واداری

۱۶.عواید حاصل ازحق عضویت پوهنتون ها ومراکزآموزشی عالی عضو

 1. عواید حاصل ازحق اعتراض تیم ها دررا بطه با مسابقات ورزشی
 2. عواید حاصل ازحقوق ناشی ازفعالیت های ورزشی
 3. عواید حاصل ازفعالیت های بازاریابی ورزشی
 4. عواید حاصل ازحق شرکت تیم های پوهنتونی درلیگ وسایر رقابت ها وبرنامه های ورزشی فدراسیون
 5. دریافت جایزه برای ورزشکاران برتر وتیم های ورزشی موفق ازمراکز دولتی وخصوصی ومردمی

احکام متفـــرقه

ماده پانزدهم :

دفترمرکزی فدراسیون ورزشی موسسات تحصیلات عالی افغانستان درشهر کابل بوده دارای بیرق وآرام مخصوص می باشد.

ماده شانزدهم :

وزارت تحصیلات عالی بمنظورهمکاری عملی با فدراسیون بستهای سوم ، چهارم وپنجم را درموسسات تحصیلات عالی دولتی ایجاد وحقوق آنرا پرداخت می نماید.

ماده هفــده هم :

این اساسنامه درتاریخ / ۸ / ۸ سال ۱۳۹۶ به تأسی ازمفاد ماده ۵ قانون اهداف وظایف وتشکیلات وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب عقرب یکهزار وسیصد ونودشش درسه فصل و۱۷ ماده و… تبصره به تائید وزیرتحصیلات عالی ترتیب وازتاریخ منظوری آن مقام قابل اجرامی باشد.

تبصره : فدراسیون ورزشی پوهنتون های افغانستان درسال ۲۰۱۴ توسط الحاج ماستر منقــوش نسیمی درچوکات وزارت تحصیلات عالی افغانستان بنیانگــذاری شـــده است.

ومــن الله تــوفیــق .