نخستین دوره رقابتهای مشت زنی پوهنتون های آسیا به پایان رسید.

نخستین دورۀ رقابتهای مشت زنی پوهنتون های آسیا به پایان رسید که در این رقابتها ورزشکاران افغانستان توانستند یک مدال نقره و یک برونز بدست بیاورند.

Continue reading “نخستین دوره رقابتهای مشت زنی پوهنتون های آسیا به پایان رسید.”

ورزشکاران مشت زنی افغانستان راهی تاجکستان شدند

تیم مشت زنی پوهنتون های افغانستان جهت اشتراک در نخستین دورۀ رقابتهای مشت زنی پوهنتون های آسیا عازم شهر دوشنبه تاجکستان شدند. Continue reading “ورزشکاران مشت زنی افغانستان راهی تاجکستان شدند”