ورزشکاران مشت زنی افغانستان راهی تاجکستان شدند

تیم مشت زنی پوهنتون های افغانستان جهت اشتراک در نخستین دورۀ رقابتهای مشت زنی پوهنتون های آسیا عازم شهر دوشنبه تاجکستان شدند. Continue reading “ورزشکاران مشت زنی افغانستان راهی تاجکستان شدند”